Pedagogisch Beleid


Bij het maken van een keuze voor een kinderdagverblijf is het voor u als ouder van belang te weten van welke visie de organisatie uitgaat bij de opvang van uw kind(eren). Op deze wijze kunt u nagaan of de manier van opvang bij u en uw kind(eren) past.

Onze kinderopvang wordt aangestuurd vanuit de Radius formule; Radius Nederland levert aan zelfstandige kinderopvangorganisaties een totaal formule. De formule is gevat in een kwaliteitszorgsysteem. Dit kunt u zien als een draaiboek voor het kinderdagverblijf, bedoeld voor de medewerkers van het centrum, waarin alle richtlijnen en procedures staan op pedagogisch- en organisatorisch vlak. Daarnaast is deskundigheidsbevordering voor management en groepsleiding voor handen. Dit gebeurt door o.a. trainingen en werkbegeleiding.

Het pedagogisch beleidsplan is gebaseerd op:

Een respectvolle benadering naar elkaar. We benaderen kinderen, ouders en collega’s respectvol vanuit de belevingswereld van degene die we benaderen. Daarbij openstaand voor ieders nationaliteit en achtergrond. Met betrekking tot de kinderen betekent dit dat wij oog hebben voor de eigenheid en individuali­teit van het kind. Naast individueel contact begeleiden we het kind in de omgang met de volwassene en de andere kinderen. Wij noemen dit het actief volgend begeleiden in dialoog. We leren kinderen zelf te leren. We hebben oog voor detail, respect voor elkaar, de dingen om ons heen en de natuur.

Een ruimtelijke benadering in fysieke en psychische zin. We gaan ervan uit dat iedereen (kind en medewerker) door de ruimte om zich heen, zich kan ontwikkelen. Daarom bieden we verschillende ingerichte ruimten waar diverse activiteiten gedaan kunnen worden. We geven kinderen de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen. We zorgen voor ruimte voor creatieve experimen­ten en het opdoen van nieuwe ervaring. Nieuwe ervaringen die aansluiten bij de ontwikke­ling van het kind.

Een individuele benadering. Ieder mens is uniek. We luisteren echt naar elkaar, we nemen elkaar serieus en we gaan in op een vraag. We geven kinderen de mogelijkheid vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen die aansluiten bij hun eigen belang­stelling.

Een positieve benadering. Een positief zelfbeeld is de basis van de hele ontwikke­ling. Daarom vinden we het belangrijk om de signalen op te merken: wat vraagt dit kind van mij als begeleider; hoe kan ik hier op een positieve manier mee omgaan. Wij bieden de kinderen en elkaar veiligheid, vertrouwen en ruimte. Hierdoor krijgen de kinderen de mogelijkheid en worden ze gestimuleerd te groeien naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Tevens leren ze hiermee respect te hebben voor elkaar, de omgeving en zichzelf.
 

Endegeesterstraatweg 1a  I  2342 AJ OEGSTGEEST  I  T 071 890 7002  I  email