BSO de Padvinders


Groepsindeling

 BSO De Padvinders biedt plaats aan 10 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Gewoonlijk wordt deze groep door 1 PM-er begeleidt. Op maandag en donderdag is de groep inmiddels gegroeid naar 20 kinderen en wordt deze groep begeleidt door 2 PM-ers. 

Daarnaast wordt de groep mogelijk ondersteund door een leerling, en een vrijwilligster.  

Dagindeling

Bij onze BSO gaan we uit van vrijetijdsbesteding en kindvolgend werken. Dit betekent dat we geen strak dagritme hebben. Aangezien kinderen vanuit hun behoefte aan emotionele veiligheid wel behoefte hebben aan bepaalde structuren hebben we wel een dagindeling en vaste structuur om vaste activiteiten te organiseren.

Kinderen worden opgehaald van school (tussen 14.45 en 15.30 uur)

vervolgens drinken we thee met een biscuitje. Er wordt met elkaar afgestemd wat de plannen voor de middag zijn, waar hebben we zin in, waar moeten we op letten of aan denken. Natuurlijk gaan we naar buiten en aan de slag in het atelier. Rond 17.00 uur wordt er fruit of rauwkost gegeten en nog wat gedronken, we lezen soms een verhaal en/of gaan nog verder met waar we mee bezig waren. De kinderen bespreken samen met de PM-er de inhoud van de middag waarbij het kind voorop staat. De middag staat in het teken van vrijetijdbesteding, ontspanning en plezier!

Tijdens de schoolvakantie wanneer de kinderen een lange dag komen wordt er vooral samen met de kinderen een programma op maat samengesteld. We overleggen met de kinderen en hun ouders wat past bij hun leeftijd en de uitstapjes die we ons daar bij kunnen voorstellen zoals naar de speeltuin in Leiden, naar het strand, de Manage bij ons op de hoek, het Leidsche Hout, de Kinderboerderij etc.. Hierbij houden we rekening met pret en uitdaging, en uiteraard met de veiligheid. 

Natuurbeleving; wij zijn van mening dat natuurbeleving en de activiteiten die daarbij aangeboden worden belangrijk zijn voor de algehele ontwikkeling en welzijn van kinderen. Binnen onze opvang wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke materialen en biologische levensmiddelen en natuurlijk zijn we dagelijks met de kinderen buiten in de (belevings)tuin of het nabijgelegen bos.

Beschrijving van de ruimtes

Kinderen reageren op de ruimte om zich heen. Ruimte heeft invloed op de emotionele veiligheid en persoonlijke ontwikkeling (d.m.v. materialen en middelen), maar ook op de sociale ontwikkeling.

Wanneer we observeren hoe kinderen zich bewegen in de ruimte valt op dat ze behoefte hebben aan aanbod van verschillende activiteiten. Activiteiten die prikkelend en uitnodigend zijn en die bijdragen in de ontwikkeling van elk kind. Dit gebeurt op verschillende gebieden: fantasie, creativiteit, motoriek, taal en op het cognitieve vlak. Doordat de ruimte verschillende speelhoeken heeft, wordt deze mogelijkheid geboden. Kinderen kunnen in kleine groepjes hun eigen spel spelen zonder dat ze gestoord worden. Dat voorkomt conflicten en leidt tot rust in de groep.

In aparte hoeken of ruimtes kan speelgoed of materiaal waarmee iets gemaakt is blijven staan of liggen. Een kind kan daar de volgende keer weer mee verder spelen. Dat toont het respectvol omgaan met een kind en datgene wat het heeft gemaakt.

Wat willen we terug laten komen in de ruimte als we inrichten vanuit de visie: voldoende daglicht; uitnodigende, warme sfeer en veiligheid. We gebruiken zo veel mogelijk natuurlijke materialen en tinten. Kleuren worden bepaald door het speelgoed en door de kinderen zelf. Veel kinderen zijn gevoelig voor te veel prikkels. Ook het ophangen van werkjes dwars door de groepsruimte kan zorgen voor onrust. Wij gebruiken dan ook een vast gedeelte op een wand als tentoonstellingruimte voor werkjes. Spelmateriaal staat op 'kindhoogte', waardoor kinderen zelf de gelegenheid krijgen om zelf keuzes te maken.

Naast de speelruimte en het atelier wordt er ook veel buiten gespeeld en gebruik gemaakt van het nabij gelegen bos!

Vakanties en absentie

We verzoeken de ouders om tijdig schriftelijk te melden wanneer hun kind afwezig is. Rond de schoolvakantie, de zomer- en kerstperiode, worden er opgavenformulieren onder de ouders verspreid. Wanneer uw kind onverwachts om bepaalde redenen niet naar de BSO komt (door bijvoorbeeld ziekte), dient u dit z.s.m. doch uiterlijk op de betreffende dag voor 09.15 uur  te melden.


KinderOpvang Endegeest stelt zich ten doel -met inachtneming van de door de overheid opgestelde regels- kwalitatief goede opvang te verzorgen voor kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar. Daarnaast wordt er Buitenschoolse opvang verzorgt voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

 
Endegeesterstraatweg 1a  I  2342 AJ OEGSTGEEST  I  T 071 890 7002  I  email